คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 โดยมีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งรวม 67 พรรคการเมือง โดยทั้งหมดได้จับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือ เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับ เลือกตั้ง 2566 พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 98 คน โดยมีลำดับรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 2. นายชวน หลีกภัย 3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 5. นายนิพนธ์ บุญญามณี 6. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 7. นายนราพัฒน์ แก้วทอง 8. นายไชยยศ จิรเมธากร 9. นายเกียรติ สิทธีอมร 10. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร 11. นางวทันยา บุนนาค 12. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 13. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 14. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 15. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 16. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก 17. นายสุทัศน์ เงินหมื่น 18. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 19. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 20. นายสุรบถ หลีกภัย 21. ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต 22. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ 23. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ 24. นายวิฑูรย์ นามบุตร 25. นายบำรุง ปิยนามวาณิช

26. พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ 27. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ 28. นายอรรถพร พลบุตร 29. นายกูอาเซ็ม กูจินามิง 30. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 31. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย 32. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 33. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ 34. นายธนน เวชกรกานนท์ 35. นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 36. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม 37. นายซารีฟุดดีน สารีมิง 38. นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร 39. นายพายุ เนื่องจำนงค์ 40. นางขนิษฐา นิภาเกษม 41คำพูดจาก เว็บสล็อต777. นายอรัญ วงศ์อนันต์ 42. นายธนชัย ศรีสงค์ 43. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ 44. นายชายพงษ์ นิยมกิจ 45. นายสุรชัย สุริแสง 46. นายประเสริฐ ทองนุ่น 47. นายชัยรัตน์ โสดา 48. นายคำนวน อินทรกุล 49. นายทวีเกียรติ ใจดี 50. นายกานต์ ปิงเมือง

51. นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล 52. นางสาวสุภาพร ราธิเสน 53. นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ 54. นายมงคล สินสมบูรณ์ 55. นายเรวัตร คงชาติ 56. นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์ 57. นางผุสดี วงศ์กำแพง 58. นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่ 59. นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล 60. นายฉัตรณพัฒน์ เทียนมงคล 61. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ 62. นายชยพงศ์ สายฟ้า 63. นายอุทัย เสน่หา 64. นายชานน สัมพันธารักษ์ 65. นายณรงค์ ปราบปัญจะ 66. นายนวพล สุขเกษม 67. นายสุไกร เจริญใจ 68. นางสาวซีนัท มะหะหมัด 69. นายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล 70. นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 71. นายยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์ 72. นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ 73. นายอุดมการณ์ วรกิจ 74. นายชิษณุชา นวลปาน 75. นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์

76. นายบุญมี บุญมีตระกูล 77. นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ 78. นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์ 79. นายสราวุธ ทับทอง 80. นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล 81. นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช 82. ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น 83. ว่าที่ ร.ต.ไต้หวัน คำสร้าง 84. พันตำรวจเอกวันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 85. นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 86. นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์ 87. นายวรเดช ไชยนันทน์ 88. นางสาวอุ่นเรือน สุดประเสริฐ 89. นายบุญคง วิลัยเลิศ 90. นายชาติ พิทยาภักดี 91. นายณิกษ์สรรค์ เตศิริ 92. นายปกรณ์เกียรติ ประสงค์สุข 93. น.ส.แพญาริณธ์ เจียอัตรเตชานน 94. นายชริน เลี้ยงกาญจนกุล 95. นายชำนาญ เกิดโสภา 96. นายชาณุ พีรวศิน 97. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 98. นายนริศ ขำนุรักษ์

By admin